Hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
clientondersteuning@ggdtwente.nl

3 pijlers voor vervolg


Binnen het project Integrale Cliëntondersteuning in Twente zijn er verschillende fases benoemd om het doel van tijdige, toegankelijke en passende cliëntondersteuning te bereiken. In fase 1 hebben we het huidige aanbod van en behoefte aan cliëntondersteuning in kaart gebracht. Deze resultaten hebben geleid tot 3 pijlers voor het vervolg: 1) netwerkvorming en kennisdeling, 2) kwaliteitscriteria en deskundigheidsbevordering en 3) bekendheid.


Pijler 1. Netwerkvorming en kennisdeling

‘De cliëntondersteuner bestaat niet’ laat het onderzoek van XpertiseZorg zien. Veel vrijwilligers, professionals, verwijzers, vindplaatsen voeren namelijk een deel van de taken van cliëntondersteuning uit of kunnen signaleren dat er mogelijk een behoefte bestaat aan cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning heeft daarmee een heel erg breed netwerk. Voor al deze cliëntondersteuners is het denken en organiseren vanuit dit netwerk van cliëntondersteuners van belang.

Niet iedereen is zich echter bewust van dit brede netwerk. Daarom is het van belang om dit in kaart te brengen.
 

Pijler 2. Kwaliteitscriteria en deskundigheidsbevordering

Waar zitten de cliëntondersteuners? Om welke type professional gaat het? Waar moet je aan voldoen om cliëntondersteuning goed uit te kunnen voeren? Op deze en andere vragen gaan we met de projectgroep Integrale Cliëntondersteuning in Twente de eerste antwoorden formuleren. Op basis van deze concept kwaliteitscriteria gaan we met betrokkenen in gesprek. Om uiteindelijk de randvoorwaarden te kunnen bepalen voor het goed uit kunnen voeren van cliëntondersteuning.

Naast kwaliteitscriteria hoort bij deze pijler ook deskundigheidsbevordering. Als we namelijk weten waar je als cliëntondersteuner aan moet voldoen, kunnen we bepalen waar de behoefte ligt aan scholing voor cliëntondersteuners.
 

Pijler 3. Bekendheid

Eén van de knelpunten ten aanzien van cliëntondersteuning is de bekendheid van cliëntondersteuning. Uit Twents onderzoek blijkt namelijk dat cliëntondersteuning onder inwoners vaak onbekend is en dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Maar voordat we aan bekendheid van (integrale) cliëntondersteuning kunnen werken, moeten eerst pijler 1 en 2 concreet zijn.


Deze pijlers gebruiken we in fase 2 van het project om de vervolgstappen te bepalen die we verder gaan uitwerken. Deze vervolgstappen bepalen we niet alleen. We gaan in gesprek met stakeholders over het gewenste eindbeeld en bepalen samen welke stappen hiervoor nodig zijn.