Hoe kunnen we een inwoner met een ondersteuningsvraag in contact brengen met een passende cliëntondersteuner?

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
clientondersteuning@ggdtwente.nl

Pijler 2. Kwaliteitscriteria en deskundigheidsbevordering


De tweede pijler gaat over kwaliteitscriteria en deskundigheidsbevordering. Want wat is goede cliëntondersteuning en waar moet een cliëntondersteuner aan voldoen? En als we weten waar organisatie van cliëntondersteuning minimaal aan moet voldoen, kunnen we bepalen waar de behoefte ligt aan scholing voor cliëntondersteuners.


Kwaliteitscriteria

De kwaliteitscriteria voor cliëntondersteuning zijn samen met betrokkenen ontwikkeld voor zowel formele als informele (via bijvoorbeeld een vrijwilliger) cliëntondersteuning. Deze kwaliteitscriteria gaan over wat goede cliëntondersteuning is en waar een cliëntondersteuner aan moet voldoen. Bijvoorbeeld dat de cliëntondersteuner objectief advies geeft en op de hoogte is van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Met deze kwaliteitscriteria geven we gemeenten en het zorgkantoor handvaten om lokale afspraken te maken over de componenten die minimaal van belang zijn om cliëntondersteuning te organiseren. En met als uitgangspunt om zoveel mogelijk dezelfde afspraken te maken met gemeenten om samenwerking met Menzis te versterken en administratieve lasten te beperken. 

De kwaliteitscriteria worden ook verwerkt in de digitale toolbox, net als het stappenplan voor netwerkgericht werken. Lees meer bij pijler 1.

Deskundigheidsbevordering

Op dit moment zijn scholingen voor cliëntondersteuners vooral gericht op kennis en methodieken. Ze gaan niet in op kritisch denken, zelfreflectie, zelfontwikkeling en de rol van de cliëntondersteuner. Aanvullende scholing voor (onafhankelijke) cliëntondersteuners vanuit het project Integrale Cliëntondersteuning Twente is daarom gewenst. Deze is verder uitgewerkt in de leergang Samen Anders Zorgen en gaat meer in op het proces, zelfreflectie, zelfontwikkeling, en de rol van de cliëntondersteuner en niet zozeer op de inhoud, zoals wet- en regelgeving en ziektebeelden. Daar gaan de bestaande scholingen al op in. 

Met de leergang Samen Anders Zorgen willen we de (huidige) rol en werkwijze van onafhankelijke cliëntondersteuners versterken. Met als doel om de kwaliteit en integraliteit van de dienstverlening te verhogen ten behoeve van de cliënt én van de cliëntondersteuner. Vragen waar de leergang op ingaat, zijn: Hoe ga je om met de wens van de cliënt, met zijn sociale systeem en de protocollen waar de wens in moet passen? Hoe kun je trouw blijven aan jezelf en in verbinding blijven met de ander, ook als hij/ zij een ander beeld heeft van wat juist is? Hoe blijf je genieten van je werk? De scholing wordt afhankelijk van de behoefte, timing en organisatie de komende periode aangeboden.